fb
Skip to content Skip to footer
0 items - €0.00 0

Pardavimo taisyklės

Siekdami Jums užtikrinti patikimą ir saugų mūsų prekių įsigijimą internetu bei abiejų šalių teisių ir teisėtų interesų apsaugą, rekomenduojame atidžiai perskaityti žemiau pateiktas prekių pirkimo ir pardavimo taisykles (toliau – Taisyklės), kurios laikytinos tarpusavio sutartimi.

Prekių pirkimo ir pardavimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos
1.1. Šios prekių pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Pirkėjui ir Pardavėjui (toliau – Šalims) privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Šalių teisės ir pareigos, prekių įsigijimo, sumokėjimo už jas, pristatymo ir grąžinimo sąlygos bei tvarka, taip pat kitos su prekių pirkimu ir pardavimu interneto parduotuvėje www.bitija.lt susijusios nuostatos.
1.2. Pirkėjas su šiomis Taisyklėmis sutinka pildydamas prekių pirkimo užsakymą www.bitija.lt svetainėje.
1.3. Taisykles Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu keisti, papildyti, taisyti. Su visais pakeitimais, taisymais ar papildymais Pirkėjas galės susipažinti skiltyje “Tinklapio taisyklės”. Taisyklių pakeitimai įsigalioja iškart po jų paskelbimo tinklapyje www.bitija.lt ir Pirkėjams yra taikomos tos taisyklės, kurios galioja pirkimo momentu.
1.4. Pirkti prekes interneto parduotuvėje www.bitija.lt turi teisę išimtinai tik:
1.4.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
1.4.2. juridiniai asmenys;
1.4.4. visų anksčiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.
1.5. Pirkėjas, sutikdamas su Taisyklėmis, patvirtina, kad, remdamasis šių Taisyklių 1.4 punktu, turi teisę pirkti prekes interneto parduotuvėje www.bitija.lt.

2. Asmens duomenų apsauga
2.1. Užsakant prekes www.bitija.lt yra būtina nurodyti savo asmens duomenis (vardą, pavardę, elektroninį paštą, prekių pristatymo adresą, telefono numerį), kurie yra būtini prekių pirkimui, pristatymui ir mokėjimui vykdyti.
2.2. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, sutinka, kad jo nurodytu el. pašto adresu bus siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui, mokėjimui ir pristatymui įvykdyti, taip pat sutinka, jog el. pašto adresas bus naudojamas www.bitija.lt naujienų, akcijų pristatymams. Pirkėjas, nepageidaujantis gauti pranešimų apie akcijas ar naujus produktus iš www.bitija.lt, gali atsisakyti naujienlaiškių naudodamasis atsisakymo funkcija interneto puslapyje arba el. pašto pabaigoje nurodytu adresu.
2.3. Pardavėjas užtikrina, kad šie duomenys bus naudojami tik prekių pirkimo ir naujienų/akcijų pristatymo tikslais.
2.4. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims. Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

3. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas
3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (as) prekę(es) ir suformavęs prekių krepšelį, uždeda varnelę ant “Sutinku su pirkimo sąlygomis” ir paspaudžia nuorodą „Užsakyti“.
3.2. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma www.bitija.lt duomenų bazėje.

4. Pirkėjo teisės
4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes www.bitija.lt internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių ir Pardavėjo nustatyta tvarka.

5. Pirkėjo įsipareigojimai
5.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
5.2. Pirkėjas, lankydamasis www.bitija.lt internetinėje parduotuvėje, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

6. Pardavėjo teisės
6.1. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
6.2. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs pristatymo paslaugą, nesumoka už prekes per 3 (tris) kalendorines dienas nuo užsakymo patvirtinimo.

7. Pardavėjo įsipareigojimai
7.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis interneto parduotuvės paslaugomis, kurios veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės ir kitos interneto parduotuvėje www.bitija.lt numatytos sąlygos.
7.2. Jeigu Pirkėjas užsakė pristatymo paslaugą, tai Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas prekes pristatyti nurodytu adresu, remdamasis sąlygomis, kurias nustato šios Taisyklės.
7.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją.
7.4. Jeigu Pirkėjas užsakė pristatymo paslaugą, tai Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti interneto parduotuvėje www.bitija.lt įsigytos prekės, Pardavėjas įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę ar kiek įmanoma savo savybėmis panašią prekę. Pirkėjui atsisakius, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti sumokėtus pinigus per 10 (dešimt) darbo dienų.

8. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai
8.1. Parduotuvėje bei suformuotame užsakyme nurodytose Prekių kainose jau įskaičiuotas įstatymu numatyti pridėtinės vertės mokesčiai
8.2. Suformuotame užsakyme nurodytos Prekių kainos yra paskaičiuotos pagal Pirkėjo įvesti norimą prekės svorį iki.
8.3. Suformuotame Išanksto gaminame užsakyme nurodytos Prekių kainos nėra galutinės.
8.4. Galutinė užsakomos prekės kaina paaiškėja pagaminus pačią prekę.
8.6. Jeigu Pirkėjas pasirenka, kad prekes atsiims pats išsirinktoje firminėje parduotuvėje, tai už prekės Pirkėjas turi susimokėti firminėje parduotuvėje prekių atsiėmimo dieną.
8.7. Jeigu Pirkėjas užsisako prekių Pristatymo paslaugą, tai už prekes sumokėti reikia iš interneto parduotuvės www.bitinija.lt pasirinkus Apmokėjimo būdą ir atlikus mokėjimą per savo banką. Užsakymas įsigalioja tada, kai el. parduotuvės administracija gauna pranešimą iš banko, kad jau atlikote apmokėjimą. Prekių pristatymo sąlygos pateiktos 9 punkte.

9. Prekių pristatymas
9.1. Pirkėjas turi galimybė užsisakyti pristatymo paslaugą.
9.2. Pardavėjas prekes Pirkėjui pagal pasirinktą pristatymą..
9.3. Pirkėjas formuodamas užsakymą įsipareigoja pateikti tikslų prekių pristatymo adresą;
9.4. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui;
9.5. Pristatymo mokestis priklauso nuo išsirinktos savivaldybės ir pateikiamas Apmokėjimo puslapyje pasirinkimus pristatymo paslaugą.
9.6. Pardavėjas pasilieka teisę keisti prekių pristatymo mokestį.
9.7. Prekės pristatomos pristatymo paslaugoje pasirinktai datai ir laikui.
9.8. Gavęs prekes Pirkėjas privalo kartu su Pardavėjo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės (-ių) būklę bei pasirašyti sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą, laikoma, kad siunta perduota tinkamos būklės, prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės (-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti apžiūrint prekių išorę) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė (-ės) yra pažeista (-os) ir (ar) prekė (-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo ir priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir (ar) prekės (-ių) pažeidimo (neatitikimo) aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas, bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti apžiūrint prekių išorę.

10. Grąžinimas
10.1. Maisto prekių grąžinimo ir keitimo ypatumus numato Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimas Nr. 697 „Dėl Mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“. Remiantis šiuo įsakymu, grąžinti galima tik nekokybiškas maisto prekes.
10.2. Jeigu pirkėjui buvo parduota netinkamos kokybės maisto prekė, kol nesibaigė prekės tinkamumo naudoti terminas, pirkėjas savo pasirinkimu turi teisę: reikalauti, kad prekė būtų pakeista į tokią pat tinkamos kokybės prekę; atitinkamai sumažinti kainą; grąžinti prekę pardavėjui ir reikalauti grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.
10.3. Šių taisyklių 10.2 punkte nustatytomis teisėmis pirkėjas taip pat gali pasinaudoti ir tuo atveju, jeigu jam bus parduota prekė, kurios tinkamumo naudoti terminas pasibaigęs.
10.4. Netinkamos kokybės maisto prekės keičiamos ar grąžinamos prekės pirkimo vietoje ar kitoje pardavėjo nurodytoje, pirkėjui patogioje vietoje. Pirkėjas pardavėjui pateikia raštišką prašymą ir prekę. Prašyme nurodoma prekės trūkumai ir pirkėjo pasirinktas vienas iš šių taisyklių 10.2 punkto reikalavimų. Prie prašymo pridedama kasos aparato kvitas arba kitas prekės pirkimą-pardavimą iš šio pardavėjo patvirtinantis dokumentas.
10.5. Jeigu pirkėjas nepateikia kasos aparato kvito arba kito nustatyta tvarka išduodamo prekės pirkimą-pardavimą iš šio pardavėjo patvirtinančio dokumento, prekė keičiama arba vykdomi kiti pirkėjo nurodyti šių taisyklių 10.2 punkto reikalavimai tik pardavėjui sutikus.

11. Atsakomybė
11.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už užsakymo formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
11.2. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
11.3. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojanti www.bitija.lt el. parduotuve.
11.4. Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis elektronine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
11.5. Jei Pardavėjo Parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
11.6. Draudžiama be raštiško “Bitininko Andriaus Bučiaus” sutikimo naudoti bei platinti el. parduotuvėje esančią tekstinę ir grafinę informaciją kituose interneto tinklalapiuose, o taip pat žiniasklaidos priemonėse.

12. Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės
12.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti www.bitija.lt el.parduotuvėje įvairias akcijas.
12.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Tačiau išlieka prekių pirkimo – pardavimo metu tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsiradę įsipareigojimai.

13. Elektroninis ginčų sprendimas (EGS)
13.1. EGS platformos nuoroda: https://webgate.ec.europa.eu/odr
13.2. Pirkėjas taip pat gali susisiekti šiuo el. paštu: info@bitija.lt

14. Baigiamosios nuostatos
14.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
14.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
14.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

X